Ashley Roscoe SENIORCody Koepke Senior PicturesKaty Knuckles - SeniorMc Lennan - SeniorMichael Sefton SENIORSamantha Ludvigson SENIORZack Murphy